تبلیغات
بهرام زارعان جاغرق - (( حب الحسین ))
(( حب الحسین ))

(( حب الحسین ))

 

حب الحسین وسیلة السعداء

دوستی با حسین ، مقام و جایگاه اهل سعادت است

وضیاءه قد عم بالأرجاء

و پرتو نور او ، در همه جا فراگیر است

سبط تفرع منه نسل المصطفى

نوه رسول خداست که نسل حضرت مصطفی از او گسترش یافت

وأضاء مصر بوجه الوضاء

و سرزمین مصر بواسطه حضور سر منور حسین ، روشن شد

فهو الكریم ابن الكریم وجده

او کریم ، فرزند کریم ، وجدش

خیر الأنام وسید الشفعاء

بهترین مردمان و سرور شفاعت کنند گان است