تبلیغات
بهرام زارعان جاغرق - تصویری تماشایی از مبارزات سیاسی امام رضا علیه السلام قسمت اول
تصویری تماشایی از مبارزات سیاسی امام رضا علیه السلام قسمت اول

وقایع تاریخی عصر امام رضا (ع)

هنگامی كه موسی بن جعفر(ع) پس از سال ها حبس در زندان هارونی مسموم و شهید شد، در قلمرو وسیع سلطنت عباسی، اختناقی كامل حكم فرما بود. در آن فضای گرفته كه به گفتة یكی از یاران علی بن موسی علیه السلام از شمشیر هارون خون می چكید بزرگترین هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود كه توانست درخت تشیع را از گزند توفانِ حادثه به سلامت بدارد و از پراكندگی و  دلسردی یارانِ پدر بزرگوار مانع شود.  با شیوة تقیّه آمیزِ شگفت آوری جان خود را كه محور و روح جمعیت شیعیان بود حفظ كرد و در دوران قدرت مقتدرین خلفای بنی عباس و در دوران استقرار و ثبات كامل آن رژیم، مبارزات عمیق امامت را ادامه داد.

هنگامی كه مأمون در سال صد و نود و هشت از جنگِ قدرت با امین فراغت یافت و خلافت بی منازع را به چنگ آورد، یكی از اولین تدابیر او حل مشكل علویان و مبارزات تشیع بود. شاید مأمون در ارزیابی خطر شیعیان برای دستگاه خود واقع بینانه فكر میكرد. گمان زیاد بر این است كه فاصلة پانزده سالة بعد از شهادت امام هفتم تا آن روز و به ویژه فرصت پنج سالة جنگهای داخلی، جریان تشیع را از آمادگی بیشتری برای برافراشتن پرچم حكومت علوی برخوردار ساخته بود.

مأمون این خطر را زیركانه حدس زد و درصدد مقابله با آن برآمد. مأمون با هوشی سرشار و تدبیری قوی و فهم و درایتی بی سابقه قدم در میدانی نهاد كه اگر پیروز می شد و اگر میتوانست آنچنان كه برنامه ریزی كرده بود كار را به انجام برساند، یقیناً به هدفی دست می یافت كه از سال چهل هجری یعنی از شهادت علی بن ابیطالب هیچ یك‌ از خلفای اموی و عباسی با وجود تلاش خود نتوانسته بودند به آن دست یابند، یعنی میتوانست درخت تشیع را ریشه كن كند.